Intl Fullerton International ເປັນບໍລິສັດບໍລິສັດຂອງກຸ່ມ St ອະນາຄົດ. ຮາກຖານຢູ່ໃນຮ່ອງກົງ, St Group ໃນອະນາຄົດແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການຂາຍຍ່ອຍ e-commerce, ຊຶ່ງກວມເອົາຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນຂອງຄວາມງາມ, ຄົນອັບເດດ:, deco ເຮືອນ, ສິນຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກບໍລິໂພກແລະອື່ນໆ